ចរាចរក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ រ៉ា ចរ៉ក់ ឬ -រ៉ៈ កៈ សំ. បា. ( ន. ) (ចរាចរក) អ្នក​ដើរ​ត្រឡប់​ចុះ​ត្រឡប់​ឡើង ច្រើន​បក​ច្រើន​សា, ដើរ​ៗ​ទៅ​មក​មាន​ទច់​ម្ដង​ៗ (បើ​ស្រ្តី​ជា ចរាចរិកា) ។ -ចរកៈ