ចរិយា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ រ៉ិយ៉ា បា.; សំ. ( ន. ) (ចយ៌ា) ការ​ប្រព្រឹត្តិ; សំណាង, ព្រេង, ព្រេង​សំណាង : អ្នក​ហ្នឹង​មាន​ចរិយា​ល្អ​ណាស់ ។