ចាន

ពីWiktionary

( ន. ) វត្ថុ ឬ ភាជនៈ មាន​បែប​ភាព​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា សម្រាប់​ដាក់​ខាទនីយ​ភោជនីយាហារ ។