ចាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កាន់​មាំ, ចាប់​ចោរ ។ តាំង​ផ្ដើម : ចាប់​ធ្វើ​ការ ។ ផ្ដួច​ឡើង, មាន : ចាប់​មន្ទិល, ចាប់​ឈឺ, ចាប់​ជំងឺ ។

( ន. ) ចំនួន ១ ឆ្ពាម​ពេញ​ដៃ : ស្មៅ ១ ចាប់ ។

  1. (ខ្នាត) រង្វាស់ទំហំខ្មែរពីបុរាណ ដែលគេអាចក្ដោបពេញបាតដៃ (ដោយគិតពីចុងម្រាម មេដៃ ដល់ចុងម្រាមចង្អុលខ្មោច ទៅលើរបស់ផ្សេងៗបានមួយជុំ ហៅមួយចាប់។ ឧ.ស្មៅមួយចាប់។)