ចាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ជាតិ​មនុស្ស​មួយ​ពួក កាល​សម័យ​បុព្វ​បុរស​ពី​ព្រេង​នាយ​កើត​នៅ​ប្រទេស​ចម្ប៉ា, សព្វ​ថ្ងៃ​ពួក​នេះ អាស្រ័យ​នៅ​ទួទៅ​ក្នុង​កម្ពុជរដ្ឋ, មិន​មាន​ទង់​សម្រាប់​ជាតិ​ទេ, នៅ​ក្នុង​អំណាច​ច្បាប់​សម្រាប់​កម្ពុជរដ្ឋ ដូច​ជាតិ​ខ្មែរ​ដែរ, ក្នុង​សម័យ​សង្គម​រាស្រ្តនិយម ហៅ​ជន​ជាតិ​នេះ​ថា ខ្មែរ​អ៊ិស្លាម (ម. ព. ចម្ប៉ា ផង) ។ ចាម្ប៍
  2. ភូមិនៃឃុំវាល
  3. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្របែក
  4. ភូមិនៃឃុំចាម