ចាមរី

ដោយWiktionary

ចាម៉ៈ រ៉ី ឬ ចាមៈ រី សំ. បា. ( ន. ) (ចមរី; បារ. អ. Yak ឬ Yack សត្វ​ចតុប្បាទ​មួយ​ប្រភេទ មាន​រោម​វែង​ៗ​សម្បុរ​ស​ស្រោប​ខ្លួន មាន​សំណុំ​កន្ទុយ​ស​ត្រសោល​ភ្លឺ​ថ្លា, មាន​រូប​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ក្របី, ប៉ុន្តែ​មាឌ​តូច​ជាង​ក្របី, មាន​កំណើត​រស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ត្រជាក់ ដូច​ប្រទេស​ទីបេត៍​ជាដើម, គេ​ច្រើន​យក​សំណុំ​សក់​កន្ទុយ​សត្វ​នេះ​ធ្វើ​ជា ស៊ែ ហៅ​ថា វាលវីជនី, តាម​រជ្ជ​ប្រពៃណី​តាំង​ពី​បុរាណ​កាល​រៀង​មក វាលវីជនី នេះ​រាប់​បញ្ចូល​ក្នុង រាជ​កកុធភណ្ឌ ទាំង ៥ ឈ្មោះ, ចាមរី ជា​សត្វ​ប្រយ័ត្ន​ជា​និច្ច​មិន​ឲ្យ​សក់​កន្ទុយ​វា ប្រឡាក់​ប្រឡូស ។ ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្កា​ត្រសោល​ស្រដៀង​នឹង​សក់​កន្ទុយ​សត្វ​ចាមរី ។ អ្នក​ខ្លះ​ហៅ អម្ពិល​បារាំង (ហៅ​ដោយ​ច្រឡំ) ។