ចាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ប្រើ​របស់​ចេញ​ទៅ, លក់, បើក​ប្រាក់ : ចាយ​ប្រាក់ ជាដើម ។ ចាយ​វាយ ចាយ​តម្រូវ​តាម​ការ, តាម​បំណង​របស់​ម្ចាស់​ទ្រព្យ ។
  2. ភូមិនៃឃុំញ៉ាង