ចាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ក្មេង ឬ ទីទៃ​ពី​ថ្មី, ពី​ខ្ចី : មនុស្ស​ចាស់, សំពត់​ចាស់, ផ្លែ​ឈើ​ចាស់ ។ ចាស់​ផ្ទៃ គឺ​ផ្ទៃ​ពោះ​ដែល​គ្រប់​ខែ ។ សម្ល​ចាស់​អំបិល គឺ​សម្ល​ប្រៃ​បន្តិច ។
  2. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រសាំង
  3. ភូមិនៃឃុំបរសេដ្ឋ
  4. ភូមិនៃឃុំពេជ្រមុន្នី
  5. ភូមិនៃឃុំព្រៃញាតិ