ចិញ្ចើម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អវយវៈ​ជា​សំយាប នៅ​ខាង​លើ​ភ្នែក​ទាំង​ពីរ : រោម​ចិញ្ចើម ។