ចិញ្ចៀន

ពីWiktionary

( ន. ) គ្រឿង​ប្រដាប់​សម្រាប់​ពាក់​ម្រាម​ដៃ​មួយ​ប្រភេទ ធ្វើ​ដោយ​ប្រាក់ ឬ​ដោយ​មាស មាន​រង្វង់​មូល លាត​ឬ​ដាំ​ត្បូង​ផ្សេង​ៗ : ចិញ្ចៀន​ប្រាក់, ចិញ្ចៀន​មាស, ចិញ្ចៀន​ពេជ្រ ។ ឈ្មោះ​ស្មៅ​មួយ​ប្រភេទ : ស្មៅ​ចិញ្ចៀន ។