ចុងកោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំកោះអណ្ដែត
 2. អតីតភូមិនៃឃុំផ្សារឆ្នាំង
 3. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង
 4. ភូមិនៃឃុំកោះឧកញ៉ាតី
 5. ភូមិនៃឃុំឈើខ្មៅ
 6. ភូមិនៃឃុំសណ្ដារ
 7. ភូមិនៃឃុំកោះចិន
 8. ភូមិនៃឃុំកោះអន្លង់ចិន
 9. ភូមិនៃសង្កាត់កោះទ្រង់
 10. ភូមិនៃឃុំកោះតាស៊ុយ
 11. អតីតភូមិនៃសង្កាត់កោះដាច់ ខណ្ឌឫស្សីកែវ
 12. ភូមិនៃសង្កាត់កោះដាច់ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ