ចុច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សង្កត់​ដោយ​ចុង​ម្រាម​ដៃ ឬ​ដោយ​ចុង​របស់​អ្វី ដែល​តូច​ស្រាល : ចុច​កន្ទួល​ខ្នង ។

  1. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) click/press, cliquer សង្កត់ហើយលែងឆ្នុចនៃឧបករណ៍ចង្អុល (ដូចជា កណ្ដុរ ប៊ិកចង្អុល...) ដោយមិនផ្លាស់ទី។