ចុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទៅ​ពី​ទី​ខ្ពស់​កាន់​ទី​ទាប ឬ​ពី​ទី​លើ​កាន់​ទី​ក្រោម : ចុះ​ពី​លើ​ផ្ទះ, ចុះ​ទូក ។ ចុះ​រាក គឺ​រាក​រូស​ខ្លាំង ។ ចុះ​ចាញ់ គឺ​ទទួល​ព្រម​ចាញ់​ហើយ​លុះ​នៅ​ក្នុង​អំណាច​គេ ។ ចុះ​ចិត្ត គឺ​ស៊ប់​ចិត្ត, ស្លុង​ចិត្ត ។ ចុះ​ចូល គឺ​បាក់​បប​ព្រម​ចូល​ជា​ចំណុះ ។

( និ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជា​ជំនួយ​ពាក្យ​ឆ្ងល់ ពាក្យ​សួរ​បញ្ជាក់; ប្រើ​រៀង​ពី​ខាង​ដើម ដូច​ជា ចុះ​គេ​ថា​ម៉េច ? ចុះ​បើ​យក​នុ៎ះ​វិញ​តើ​បាន​ឬ​ទេ ? ចុះ​ឯង​មិន​ទៅ​ទេ​ឬ ?; ប្រើ​បែប​នេះ ត្រូវ​រៀង​ពី​ខាង​ដើម ។ ប្រើ​ក្នុង​ការ​បង្គាប់, ការ​បើក​សិទ្ធិ​ឲ្យ, ការ​បើក​ឱកាស​ឲ្យ​ ត្រូវ​ប្រើ​រៀង​ត្រង់​ខាង​ចុង​បំផុត ដូច​ជា ទៅ​ចុះ ! មក​ចុះ ! ហ៏ យក​ចុះ ! យក​ណា​មួយ​ក៏​យក​ចុះ ! ឲ្យ​គេ​ចូល​មក​ចុះ ! ។ល។