ចេក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ចេក (banana) ( ន. ) ឈ្មោះ​ដំណាំ​មាន​ស្លឹក​ប្រើ​ការ មាន​ផ្លែ​ជា​អាហារ; ចេក​មាន​ច្រើន​យ៉ាង : ចេក​ណាំវ៉ា, ចេក​អំបូង, ចេក​នួន, ចេក​ពង​មាន់, ចេក​ស្នាប់​មុខ, ចេក​ជ្វា, ចេកទឹក ជាដើម ។
 2. Nemacheilus binotatus
 3. Nemacheilus pallidus
 4. Nemacheilus selangoricus
 5. Nemacheilus sp./spp. (not yet identified)
 6. ភូមិនៃឃុំស្វាយចចិប
 7. ភូមិនៃឃុំស្ដុក
 8. ភូមិនៃឃុំជើងរាស់
 9. ភូមិនៃឃុំអូរ
 10. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចិនជើង
 11. ភូមិនៃឃុំជំពូវន្ត
 12. ភូមិនៃឃុំរកា
 13. ភូមិនៃឃុំក្រាំងយ៉ូវ
 14. ភូមិនៃឃុំពានរោង
 15. ភូមិនៃឃុំពង្រលើ
 16. សង្កាត់នៃក្រុងស្វាយរៀង
 17. ភូមិនៃឃុំសំរោង
 18. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 19. ភូមិនៃសង្កាត់ចេក
 20. ភូមិនៃឃុំដូង
 21. ភូមិនៃឃុំគិរីចុងកោះ
 22. ភូមិនៃឃុំចំប៉ា