ចេក

ដោយWiktionary
  1. ចេក (banana) ( ន. ) ឈ្មោះ​ដំណាំ​មាន​ស្លឹក​ប្រើ​ការ មាន​ផ្លែ​ជា​អាហារ; ចេក​មាន​ច្រើន​យ៉ាង : ចេក​ណាំវ៉ា, ចេក​អំបូង, ចេក​នួន, ចេក​ពង​មាន់, ចេក​ស្នាប់​មុខ, ចេក​ជ្វា, ចេកទឹក ជាដើម ។
  2. ភូមិនៃឃុំស្វាយចចិប
  3. ភូមិនៃឃុំស្ដុក
  4. ភូមិនៃឃុំជើងរាស់
  5. ភូមិនៃឃុំអូរ
  6. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចិនជើង
  7. ភូមិនៃឃុំជំពូវន្ត
  8. ភូមិនៃឃុំរកា
  9. ភូមិនៃឃុំក្រាំងយ៉ូវ