ចេតសិក

ពីWiktionary

--តៈ-- បា. ( ន. ) សភាវៈ​ដែល​ប្រកប​ផ្សំ​នឹង​ចិត្ត កើត​រលត់​ព្រម​ជា​មួយ​នឹង​ចិត្ត (ពាក្យ​នេះ​មាន​ក្នុង​ព្រះ​អភិធម្ម នៅ​មាន​សេចក្ដី​ជ្រាលជ្រៅ​ទៅ​ទៀត) ។