ចេត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចែត្រ សំ.; បា. ( ន. ) (ចៃត្រ, ចៃត្រិក; ចិត្ត) ឈ្មោះ​ខែ​ទី ៥ ខាង​ចន្ទគតិ : ខែ​ចេត្រ ។