ចែក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បែង, រំលែក, លៃ​ជា​ចំណែក : ចែក​ទ្រព្យ ។ ចែក​ចាយ គឺ​ចែក​ឲ្យ​ចាយ ។ ចែក​ប៉ាន់ គឺ​ចែក​ដោយ​បូក​ប៉ាន់ ។ ចែក​រលែក ចែក​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​គ្នា ។ ចែក​រំលែក ចែក​ដោយ​រំលែក​ឲ្យ​ខ្លះ ។