ចែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​តូច​ឈ្លម​ស្រួច​ៗ ស្រដៀង​នឹង​ស្លឹក​រៃ​ទឹក Niebuhria mucronata Kurz: ដើម​ចែង ។
  2. ភូមិនៃឃុំទ្រាស
  3. ( កិ. ) ថ្លែង, សំដែង, ប្រាប់, ឲ្យ​ដឹង​ឲ្យ​ដំណឹង​ច្បាស់ : ចែង​សេចក្ដី, ចែង​ច្បាប់ ។
  4. ( ន. ) ជ្រុង ឬ​ញោច​ខាង​ឆ្វេង​និង​ខាង​ស្ដាំ នៃ​ដំបូល​ផ្ទះ : ចែង​ផ្ទះ ។
  5. ភូមិនៃឃុំចែងមានជ័យ