ចោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ព័ទ្ធ : ចោម​ចាប់ ។ ចោម​រោម គឺ ចោម​ជុំ, ហែហម ។