ចោរកន្តារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចោរ៉ៈក័ន-តារៈ ឬ -កន់តា បា. ( ន. ) (ផ្លូវ​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយោល​ដែល​មាន​ពួក​ចោរ​នៅ​ចាំ​ស្កាត់ ។ ម. ព. កន្ដារ ផង) ។ ផ្លូវ​លំបាក​ព្រោះ​ចោរ