ចៅ

ពីWiktionary

( បុ. ស. ) អ្នក, នាយ; យស​របស់​អាណា​ប្រជានុរាស្ត្រ​ដែល​ឥត​បណ្ដា​ស័ក្តិ : ចៅ​ក​ចោទ​ប្រកាន់​ចៅ​ខ អំពី​ប្រាក់ ១៥០ រៀល ...។

( ន. ) កូន​របស់​កូន : ចៅ​ប្រុស, ចៅ​ស្រី ។ ចៅ​ទួត កូន​របស់​ចៅ; ចៅ​លួត កូន​របស់​ចៅ​ទួត; ចៅ​លា កូន​របស់​ចៅ​លួត; ចៅ​ប៉ា កូន​របស់​ចៅ​លា; ចៅ​ចុងកុល កូន​របស់​ចៅ​ប៉ា ។

ស.ល. ( ន. ) ម្ចាស់ ។ អ្នក, នាយ; ម្ចាស់ ។