ចៅហ្វាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អ្នក​ដែល​ជា​ម្ចាស់, ជា​អ្នក​នាយក​លើ​គេ ឬ​អ្នក​ដែល​ត្រួត​ត្រា​ការ​នីមួយ​ៗ ជា​ធំ​ជាង​អ្នក​ទាំង​អស់​ក្នុង​ពួក​នោះ​ៗ : ចៅហ្វាយ​ខែត្រ, ចៅហ្វាយ​ស្រុក, ចៅហ្វាយ​ខណ្ឌ ...។ សម័យ​សង្គម​រាស្រ្ត​និយម, ហៅ​ថា​អភិបាល​ខែត្រ, អភិបាល​ស្រុក វិញ ។