ចំការ

ពីWiktionary
  1. Chamka
  2. ភូមិនៃឃុំល្វា
  3. ភូមិនៃឃុំស្វាយ