ចំការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Chamka
  2. ភូមិនៃឃុំល្វា
  3. ភូមិនៃឃុំស្វាយ