ចំណរ

ពីWiktionary

ព. ថ. ( ន. ) ការ​ចរ, ការ​ត្រាច់​ចរ (បារ. Trajet, parcours) ។