ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កិរិយាសព្ទអង់គ្លេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "កិរិយាសព្ទអង់គ្លេស"

ទំព័រចំនួន៣៥ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣៥ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។