ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ដើមឈើ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស្ដីអំពីរុក្ខជាតិដើមធំៗ ។

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។