ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ថ្នាក់ពាក្យ

ដោយWiktionary

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម > វេយ្យាករណ៍ > ថ្នាក់ពាក្យ


កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន១១ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន១១។

A