ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ពីWiktionary

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

T