ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាម​ភាសាអង់គ្លេស

ពីWiktionary
ទំព័របញ្ជូនបន្ត
Jump to navigation Jump to search

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។