ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Deleteme

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះត្រូវបានប្រើដោយ “ការលុបចោលយ៉ាងលឿនជាពហុភាសា” រហូតដល់អ្នកអភិបាលនៅប្រចាំមានវត្តមាន។

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "Deleteme"

ទំព័រចំនួន៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។