ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Deleteme

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

This category is used by m:Multilingual speedy deletions until local administrators are available.

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "Deleteme"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។