ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Deleteme

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

This category is used by m:Multilingual speedy deletions until local administrators are available.

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។