ចំណារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ការ​ដែល​គេ​ចារ; អក្សរ​ដែល​គេ​ចារ; ចម្រឹង​ទាំងឡាយ​ដែល​គេ​ចារ ឲ្យ​មាន​ព្រំ​ចារឹក (ម. ព. ចារ ១ កិ. ផង) ។
  2. ភូមិនៃឃុំសាលាវិស័យ
  3. ភូមិនៃឃុំប្រឡាយ ស្រុកថ្មបាំង