ចំណាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដំណើរ​ដែល​ចាំ​បាន, គ្រឿង​សម្រាប់​ឲ្យ​ចាំ​បាន, គ្រឿង​សម្គាល់ : មាន​ចំណាំ, តាម​ចំណាំ ។