ចំណុច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ស្នាម​ដែល​ចុច : ចំណុច​មួយ (.), ចំណុច​ពីរ (..), ចំណុច​បី (...)។ ត្រូវ​ចំណុច គឺ​ត្រូវ​ចិត្ត, ពេញ​ចិត្ត ។