ចំណុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ចុះ​ចូល​ក្នុង​ឱវាទ, ក្នុង​អំណាច​គេ : ស្រុក​ចំណុះ; ភូមិ​ចំណុះ​វត្ត (ជើង​វត្ត) ។

( ន. ) ចំនួន​បន្ទុក : ទូក​នេះ​ចំណុះ​មួយ​ពាន់​ហាប ។