ចំណេះ

ដោយWiktionary

( ន. ) សេចក្ដី​ចេះ, ដំណើរ​ដែល​ចេះ (ម. ព. វិជ្ជា) ។