ចំណែក

ពីWiktionary

( ន. ) ភាគ​ដែល​ចែក​រួច​ហើយ : របស់​នេះ​មាន​ចំណែក​ស្មើ​គ្នា ។