ចំណោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទី, កន្លែង​ដែល​ចោត : ចំណោត​ច្រាំង, ចំណោត​ភ្នំ ។