ចំនួន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រមាណ​ដែល​រាប់​ឃើញ ប្រមាណ​មាន​កំណត់ : ចំនួន ១០ នាក់, ប្រាក់​ចំនួន 11000666


១០០ រៀល; បូក​ចំនួន ។ សេចក្ដី​ដែល​ចួន​ក្នុង​កាព្យ (មិន​សូវ​ប្រើ) ។