ចំបួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ជួរ, គោត្រ, ត្រកូល, ពូជ, ផៅ​នៃ​បុព្វបុរស : ចំបួរ​ខាង​ម្ដាយ, ចំបួរ​ខាង​ឪពុក ។ ជំបួរ