ចំពាក់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ទាក់ទាម, ទាក់ទិន, ឆ្វាក់​ពាក់​ព័ន្ធ, ប្រមូល​គ្នា : ចំពាក់​ប្រាក់​គេ; ខ្សែ​ចំពាក់; ជំពាក់​ចិត្ត ។ ជំពាក់