ចំពោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( អា. និ. ឬ កិ. វិ. ) ដោយ​ចំ, ឆ្ពោះ, ត្រង់, សំដៅ​ត្រង់, សំដៅ​លើ; ដល់; នា : បូជា​ចំពោះ, ឧទ្ទិស​ចំពោះ, ថ្វាយ​ចំពោះ, ជូន​ចំពោះ ។ (សម្រាប់​ក្សត្រិយ៍ និង​ឥស្សរជន ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ, កុំ​ប្រើ​ពាក្យ ដល់) ។ ចំពោះ​តែ និ. ត្រឹម​តែ, សំដៅ​តែ : ចំពោះ​តែ​ខ្លួន​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ មិន​ចំពោះ​អ្នក​ឯ​ទៀត​ផង​ទេ ។