ចំហាយ

ដោយWiktionary

( ន. ) កម្លាំង​កម្សួល​ក្ដៅ​ឬ​ត្រជាក់​ដែល​ផ្សាយ​ចេញ​មក : ចំហាយ​ភ្លើង, ចំហាយ​ទឹក​ទន្លេ ។