ចំហៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ភាគ​ពាក់​កណ្ដាល : ដូង ១ ចំហៀង, មួយ​ចំហៀង​ខែត្រ, ចំហៀង​ភ្នែក ។