ច្បារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សួន​ដំណាំ, ទី​ដី​ដែល​ដាំ​បន្លែ ឬ​ដាំ​ដំណាំ​រាយ​រង​ផ្សេង​ៗ ដែល​មាន​ចំណារ​ដោយ​ឡែក ដោយ​សង្កាត់ : ច្បារ​ផ្កា, ច្បារ​ម្ទេស, ច្បារ​មន ។ ឈ្មោះផ្កា