ច្បាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រណាំង​យក​ជ័យ​ជំនះ ដោយ​គ្រឿង​សាស្រ្តាវុធ ។ ច្បាំង​ចិត្ត ទូន្មាន​ចិត្ត ។