ច្រកែង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ រូប​ស្រដៀង​នឹង​ត្រី​កាហែ ប៉ុន្តែ​មាន​ស្រកា-ស​ជាង​ត្រី​កាហែ ។ Puntioplites proctozysron, snail eating barb
  2. Puntioplites sp. (cf. waandersi)
  3. Puntioplites sp./spp. (not yet identified)