ច្របល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) លាយ​ឡំ​គ្នា, លាយ​បញ្ចូល​ច្រឡូក​ជា​មួយ​គ្នា : ក្លិង្គ​ច្របល់​សម្ល​ការី​ជា​មួយ​នឹង​បាយ ។