ច្រវា

ពីWiktionary

ច្រវ៉ា ( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​អុំ​ទូក​ឬ​ចែវ​ទូក : ច្រវា​អុំ, ច្រវា​ចែវ ។