ច្រវាក់

ពីWiktionary

ច្រវ៉ាក់ ( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ដែក​មាន​ច្រួល​មាន​កង​ចុង​ដើម សម្រាប់​ដាក់​មនុស្ស​ទោស ឬ​សត្វ​ចតុប្បាទ ឬ​ក៏​ប្រើ​​ចង​ក្រៀក​អ្វី​ៗ ឲ្យ​មាំ​មួន ។