ច្រឡុង

ដោយWiktionary

( កិ. ) ចម្រុះ​គ្នា, ច្របល់​គ្នា ។